Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „Pravidla“) stanovují pravidla zpracování
osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejm. nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Účelem těchto
Pravidel je obeznámit Vás s tím, které osobní údaje a k jakým účelům tyto osobní údaje
shromažďujeme, jakým způsobem je zpracováváme a jaká jsou ve vztahu ke zpracovávaným
osobním údajům Vaše práva.

Shrnutí v běžném jazyce poskytujeme pouze pro usnadnění čtení a není právně závazné.
Abyste si udělali úplnou představu o právech a povinnostech, přečtěte si prosím úplné znění
těchto Pravidel. Vyplněním webového formuláře potvrzujete, že jste srozuměni s těmito Pravidly
a že s nimi vyjadřujete souhlas.

2. Co se rozumí osobními údaji, jak. je účel a rozsah
jejich zpracování a informace o správci Vašich
osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určit. identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
lokační údaje, síťový identifikátor
nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je Váš souhlas se zpracováním pro účely
poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a)
GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č.480/2004 Sb., o někter.ch službách informační
společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Správcem Vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzick.ch osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Sdružení pro bezbariérovou kulturu
Nedomysleno se sídlem Hrusická 2510/2 141 00 Praha 4 IČ: 60435305 (dále jen: „správce“).

Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste mu poskytla/nebo osobní údaje, které
správce získal na základě toho, že jste vyplnili příslušný formulář, a to v rozsahu jméno,
příjmení, emailová adresa.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
GDPR.

Správce uchovává Vaše osobní údaje, dokud z Vaší strany nedojde k odvolání souhlasu se
zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však po dobu 5 let. Po uplynutí doby
uchovávání osobních údajů správce Vaše osobní údaje vymaže.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jakékoli dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů směřujte na správce, a to na jeho
e-mailovou info@inspireplatform.eu.

COŽ ZNAMENÁ
Osobní údaje jsou informace, které identifikují konkrétní fyzickou osobu. Od okamžiku, kdy nám
vyplníte a pošlete webový formulář, zpracováváme vaše osobní údaje. Zpracováváme pouze
údaje, které jste nám sdělili. Vaše údaje použijeme pouze pro vyřízení poptávky, plnění smlouvy
pro posílání newsletterů.

3. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání služeb

 • zajišťující emailové služby a další služby v souvislosti s provozováním webu
 • zajišťující účetní, daňové a právní služby
 • zajišťující marketingové služby

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingov.ch a
cloudov.ch služeb.

COŽ ZNAMENÁ
Při poskytování služeb používáme určité subdodavatele, kteří mohou mít přístup k Vašim
osobním údajům, které jste námi poskytli. Tyto firmy se zavázaly dodržovat mlčenlivost o Vašich
datech a zabezpečit vše, aby nedošlo k úniku či zneužití osobních údajů.

4. Vaše práva

Za podmínek stanoven.ch v GDPR máteprávona přístup ke sv.m osobním údajům dle čl. 15
GDPR

 • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • na v.maz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

Jako zájemce o využívání našich služeb vyplněním kontaktního webového formuláře:

Souhlasíte s použitím sv.ch osobních údajů pro účely elektronického zasílání sdělení,
reklamních materiálůa přím.ch nabídek produktů ze strany správce.

Prohlašujete, že zasílání informací podle předchozího bodu nepovažujete za nevyžádanou
reklamu ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,
neboť se zasíláním informací dle předchozího bodu ve spojení s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o
někter.ch službách informační společnostiv.slovně souhlasíte.

Souhlas dle tohoto odstavce můžete kdykoliv písemně odvolat, respektive se odhlásit z odběru
sdělení.

Za účelem zv.šení uživatelské přívětivosti používá správce pro provoz webových stránek tzv.
cookies –textové soubory, které jsou při návštěvě webov.ch stránek uloženy v počítači
návštěvníka webových stránek. Tyto cookies nespadají do působnosti GDPR. Návštěvník webu
může zakázat ukládání cookies v nastavení prohlížeče.

COŽ ZNAMENÁ
Během naší spolupráce se na nás můžete kdykoliv obrátit s dotazem, jak Vaše data
zpracováváme. Vymazat lze Vaše osobní údaje používané pro posílání newsletterů, a to na Vaši
žádost, resp. odhlášením se, které naleznete v patičce každého newsletteru.

5. Organizační a technická opatření k zabezpečení
osobních údajů

Správce se zavazuje, že zpracovávání Vašich osobních údajů bude zabezpečeno zejména
následujícím způsobem:

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a pro v.kon veškerých činností potřebných pro plnění služeb.
 • Správce technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávan.ch osobních údajůtak, aby nemohlo dojít k neoprávněnémunebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracování údajů zabezpečeny veškeré povinnosti osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
 • Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Správce pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzick.ch či technick.ch incidentů.

K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby správce a subdodavatelů podle těchto
Pravidel, které mají se správcem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a které jsou
povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž
zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.

COŽ ZNAMENÁ
Poskytovatel přijme a bude udržovat aktuální bezpečnostní opatření pro ochranu osobních
údajů adekvátní povaze a rozsahu Vašich osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení

Vyplněním a odesláním webového formuláře nebo jiného příslušného formuláře a zaškrtnutím
políčka souhlasím s Pravidly potvrzujete, že jste seznámen/a s pravidly ochrany osobních
údajů, že s nimi souhlasíte a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tato Pravidla měnit. Novou verzi Pravidel zveřejní správce na svých
internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši emailovou
adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024.